Advertisement design

عکس با یک گوشی ساده گرفته شده و با تغییرات اعمال شده در قالب یک تصویر شیک تبلیغاتی در آمده است.

نظر