مقاله و پایان نامه

اینجانب محمد براتیان
لیسانس مهندسی برق الکترونیک دارم
فعالیت های قبلی کاریم
مدیر داخلی و مدیر فنی و دستیار مدیر فروش و همچنین انجام امور نرم افزاری و تسلط مناسب ب کامپیوتر و موارد مربوطه و انجام امور دفتری و اداری
متولد سال ۷۴ دارای کارت پایان خدمت

نظر