طرای و نقاشی روی سنگ

طراحی با مداد انجام شده نه زغال
نقاشی روی سنگ رودخانه ایی با گواش انجام شده

نظر