راهنمای عملی مهارت های خودیادگیری

کتابی برای دانش آموزان و دانشجویان یا هر فردی که مایل باشد برای داشتن آینده ای بهتر روی مهارت های یادگیری خود به صورت مستقل کار کند..
نوشته تام هوارد

نظر