پروفایل مریم سلطانی نسب

مریم سلطانی نسب مترجم
6 سال تجربه 1 پروژه کار کرده یزد

کارشناسی ادبیات انگلیسی

کارشناسی ارشدمدیریت جهانگردی

۶سال سابقه تدریس و ترجمه 

سابقه کار (1)

نیاز به کمک دارید؟ با ما گفتگو کنید