فهرست کاربران
 
img
fakhreddin malziri
0 0 بازخورد
عنوان کسب و کار: شبکه های کامپیوتری،حسابداری، آموزش رایانه کار ،
img
fardin
0 0 بازخورد 10,000ریال ریال/ساعت
عنوان کسب و کار: طراحی و ترجمه
img
farhad
0 0 بازخورد 1,000ریال ریال/ساعت
عنوان کسب و کار: گزارش بازار
img
Farhad joon
0 0 بازخورد
عنوان کسب و کار: Parandeh
img
Farshad afshari
0 0 بازخورد 300,000ریال ریال/ساعت
عنوان کسب و کار: برنامه نویس
img
ferful
0 0 بازخورد
عنوان کسب و کار: مترجم- تحلیلگر آماری
img
FreelancerEmployer
0 0 بازخورد 50,000ریال ریال/ساعت
مهارت‌ها:
عنوان کسب و کار: ITExpert