فهرست کاربران
 
img
fardin
0 0 بازخورد 10,000ریال ریال/ساعت
عنوان کسب و کار: طراحی و ترجمه
img
farhad
0 0 بازخورد 1,000ریال ریال/ساعت
عنوان کسب و کار: گزارش بازار
img
Homayoun Shayesteh
0 0 بازخورد
عنوان کسب و کار: عکاسیآ
img
nahid
0 0 بازخورد 100,000ریال ریال/ساعت
عنوان کسب و کار: رماننویسی
img
yalda
0 0 بازخورد 50,000ریال ریال/ساعت
عنوان کسب و کار: طراح وب
img
آرش
0 0 بازخورد 300,000ریال ریال/ساعت
عنوان کسب و کار: mohandesplus
img
احمد
0 0 بازخورد 200,000ریال ریال/ساعت
مهارت‌ها:
عنوان کسب و کار: صنایع غذایی
img
ش
0 0 بازخورد 1ریال ریال/ساعت
عنوان کسب و کار: a
img
علی
0 0 بازخورد
عنوان کسب و کار: دانشجو
img
علی
0 0 بازخورد 1ریال ریال/ساعت
عنوان کسب و کار: دستیار دانشجو
img
محمد
0 0 بازخورد 1,000ریال ریال/ساعت
عنوان کسب و کار: فنی
img
منصوره
0 0 بازخورد 20,000ریال ریال/ساعت
عنوان کسب و کار: کسب وکار اینترنتی