جستجوی پروژه‌ها
 
فهرست پروژه‌ها
img

ترجمه - موفقیت - فصل 29

ارسال شده توسط: پروژه های آنلاین
مهارت‌های مورد نیاز:
محل سکونت: ایران » تهران
پیشنهادها : 1
وضعیت : بسته شده
میانگین پیشنهادها
149,000ریال
img

ترجمه - موفقیت - فصل 28

ارسال شده توسط: پروژه های آنلاین
مهارت‌های مورد نیاز:
محل سکونت: ایران » تهران
پیشنهادها : 1
وضعیت : بسته شده
میانگین پیشنهادها
179,600ریال
img

ترجمه - موفقیت - فصل 27

ارسال شده توسط: پروژه های آنلاین
مهارت‌های مورد نیاز:
محل سکونت: ایران » تهران
پیشنهادها : 1
وضعیت : بسته شده
میانگین پیشنهادها
114,800ریال
img

ترجمه - موفقیت - فصل 26

ارسال شده توسط: پروژه های آنلاین
مهارت‌های مورد نیاز:
محل سکونت: ایران » تهران
پیشنهادها : 1
وضعیت : بسته شده
میانگین پیشنهادها
56,200ریال
img

ترجمه - موفقیت - فصل 25

ارسال شده توسط: پروژه های آنلاین
مهارت‌های مورد نیاز:
محل سکونت: ایران » تهران
پیشنهادها : 1
وضعیت : بسته شده
میانگین پیشنهادها
117,200ریال
img

ترجمه - موفقیت - فصل 24

ارسال شده توسط: پروژه های آنلاین
مهارت‌های مورد نیاز:
محل سکونت: ایران » تهران
پیشنهادها : 1
وضعیت : بسته شده
میانگین پیشنهادها
75,400ریال
img

ترجمه - موفقیت - فصل 23

ارسال شده توسط: پروژه های آنلاین
مهارت‌های مورد نیاز:
محل سکونت: ایران » تهران
پیشنهادها : 1
وضعیت : بسته شده
میانگین پیشنهادها
73,200ریال
img

ترجمه - موفقیت - فصل 22

ارسال شده توسط: پروژه های آنلاین
مهارت‌های مورد نیاز:
محل سکونت: ایران » تهران
پیشنهادها : 1
وضعیت : بسته شده
میانگین پیشنهادها
116,400ریال
img

ترجمه - موفقیت - فصل 21

ارسال شده توسط: پروژه های آنلاین
مهارت‌های مورد نیاز:
محل سکونت: ایران » تهران
پیشنهادها : 1
وضعیت : بسته شده
میانگین پیشنهادها
86,000ریال
img

ترجمه - موفقیت - فصل 20

ارسال شده توسط: پروژه های آنلاین
مهارت‌های مورد نیاز:
محل سکونت: ایران » تهران
پیشنهادها : 1
وضعیت : بسته شده
میانگین پیشنهادها
83,000ریال
img

ترجمه - موفقیت - فصل 19

ارسال شده توسط: پروژه های آنلاین
مهارت‌های مورد نیاز:
محل سکونت: ایران » تهران
پیشنهادها : 1
وضعیت : بسته شده
میانگین پیشنهادها
302,400ریال
img
پیشنهادها : 1
وضعیت : بسته شده
میانگین پیشنهادها
2,130,000ریال
img
پیشنهادها : 1
وضعیت : بسته شده
میانگین پیشنهادها
200,000ریال
img

ترجمه انگلیسی به فارسی - Technical Translation

ارسال شده توسط: پروژه های آنلاین
مهارت‌های مورد نیاز:
محل سکونت: ایران » انتخاب نشده
پیشنهادها : 1
وضعیت : بسته شده
میانگین پیشنهادها
43,000ریال
img

ترجمه انگلیسی به فارسی - Medical Translation

ارسال شده توسط: پروژه های آنلاین
مهارت‌های مورد نیاز:
محل سکونت: ایران » انتخاب نشده
پیشنهادها : 1
وضعیت : بسته شده
میانگین پیشنهادها
80,000ریال
img

ترجمه انگلیسی به فارسی - Translation

ارسال شده توسط: پروژه های آنلاین
مهارت‌های مورد نیاز:
محل سکونت: ایران » انتخاب نشده
پیشنهادها : 1
وضعیت : بسته شده
میانگین پیشنهادها
300,000ریال
img

ترجمه انگلیسی به فارسی - Translation services- general

ارسال شده توسط: پروژه های آنلاین
مهارت‌های مورد نیاز:
محل سکونت: ایران » انتخاب نشده
پیشنهادها : 2
وضعیت : بسته شده
میانگین پیشنهادها
50,000ریال
img

ترجمه انگلیسی به فارسی - Translation of Trading software

ارسال شده توسط: پروژه های آنلاین
مهارت‌های مورد نیاز:
محل سکونت: ایران » انتخاب نشده
پیشنهادها : 1
وضعیت : بسته شده
میانگین پیشنهادها
22,000ریال
img

ترجمه انگلیسی به فارسی - Translation of Marketing content

ارسال شده توسط: پروژه های آنلاین
مهارت‌های مورد نیاز:
محل سکونت: ایران » انتخاب نشده
پیشنهادها : 1
وضعیت : بسته شده
میانگین پیشنهادها
30,000ریال
img
پیشنهادها : 1
وضعیت : بسته شده
میانگین پیشنهادها
30,000ریال