جستجوی پروژه‌ها
 
فهرست پروژه‌ها
img

ترجمه انگلیسی به فارسی - قرارداد شبکه 2

ارسال شده توسط: پروژه های آنلاین
مهارت‌های مورد نیاز:
محل سکونت: ایران » تهران
پیشنهادها : 2
وضعیت : بسته شده
میانگین پیشنهادها
360,000ریال
img

ترجمه انگلیسی به فارسی - قرارداد شبکه

ارسال شده توسط: پروژه های آنلاین
مهارت‌های مورد نیاز:
محل سکونت: ایران » تهران
پیشنهادها : 1
وضعیت : بسته شده
میانگین پیشنهادها
220,000ریال
img

ترجمه فارسی به انگلیسی - فرم پوشش خانه سبز

ارسال شده توسط: پروژه های آنلاین
مهارت‌های مورد نیاز:
محل سکونت: ایران » تهران
پیشنهادها : 1
وضعیت : بسته شده
میانگین پیشنهادها
200,000ریال
img
پیشنهادها : 1
وضعیت : بسته شده
میانگین پیشنهادها
890,000ریال
img

ترجمه و زیرنویس ( قسمت چهاردهم )

ارسال شده توسط: مهدی
مهارت‌های مورد نیاز:
محل سکونت: ایران
پیشنهادها : 1
وضعیت : بسته شده
میانگین پیشنهادها
500,000ریال
img
پیشنهادها : 1
وضعیت : بسته شده
میانگین پیشنهادها
2,000,000ریال
img

ترجمه فارسی به انگلیسی - پوشش اضافی 1

ارسال شده توسط: پروژه های آنلاین
مهارت‌های مورد نیاز:
محل سکونت: ایران » تهران
پیشنهادها : 3
وضعیت : بسته شده
میانگین پیشنهادها
883,333ریال
img

ترجمه فارسی به انگلیسی - پوشش اضافی 3

ارسال شده توسط: پروژه های آنلاین
مهارت‌های مورد نیاز:
محل سکونت: ایران » تهران
پیشنهادها : 1
وضعیت : بسته شده
میانگین پیشنهادها
430,000ریال
img

ترجمه و زیرنویس ( کار چهارم )

ارسال شده توسط: مهدی
مهارت‌های مورد نیاز:
محل سکونت: ایران
پیشنهادها : 1
وضعیت : بسته شده
میانگین پیشنهادها
1,000,000ریال
img
پیشنهادها : 1
وضعیت : بسته شده
میانگین پیشنهادها
340,000ریال
img
پیشنهادها : 1
وضعیت : بسته شده
میانگین پیشنهادها
200,000ریال
img
پیشنهادها : 1
وضعیت : بسته شده
میانگین پیشنهادها
500,000ریال
img
پیشنهادها : 1
وضعیت : بسته شده
میانگین پیشنهادها
500,000ریال
img

ترجمه و زیرنویس کردن سریال های ترکی به فارسی

ارسال شده توسط: مهدی
مهارت‌های مورد نیاز:
محل سکونت: ایران
پیشنهادها : 1
وضعیت : بسته شده
میانگین پیشنهادها
200,000ریال
img

ترجمه - موفقیت - فصل 35

ارسال شده توسط: پروژه های آنلاین
مهارت‌های مورد نیاز:
محل سکونت: ایران » تهران
پیشنهادها : 1
وضعیت : بسته شده
میانگین پیشنهادها
181,800ریال
img

ترجمه - موفقیت - فصل 34

ارسال شده توسط: پروژه های آنلاین
مهارت‌های مورد نیاز:
محل سکونت: ایران » تهران
پیشنهادها : 1
وضعیت : بسته شده
میانگین پیشنهادها
63,600ریال
img

ترجمه - موفقیت - فصل 33

ارسال شده توسط: پروژه های آنلاین
مهارت‌های مورد نیاز:
محل سکونت: ایران » تهران
پیشنهادها : 1
وضعیت : بسته شده
میانگین پیشنهادها
188,400ریال
img

ترجمه - موفقیت - فصل 32

ارسال شده توسط: پروژه های آنلاین
مهارت‌های مورد نیاز:
محل سکونت: ایران » تهران
پیشنهادها : 1
وضعیت : بسته شده
میانگین پیشنهادها
125,000ریال
img

ترجمه - موفقیت - فصل 31

ارسال شده توسط: پروژه های آنلاین
مهارت‌های مورد نیاز:
محل سکونت: ایران » تهران
پیشنهادها : 1
وضعیت : بسته شده
میانگین پیشنهادها
107,600ریال
img

ترجمه - موفقیت - فصل 30

ارسال شده توسط: پروژه های آنلاین
مهارت‌های مورد نیاز:
محل سکونت: ایران » تهران
پیشنهادها : 1
وضعیت : بسته شده
میانگین پیشنهادها
195,000ریال