جستجوی پروژه‌ها
 
فهرست پروژه‌ها
img

ترجمه و زیرنویس ( کار چهارم )

ارسال شده توسط: مهدی
مهارت‌های مورد نیاز:
محل سکونت: ایران
پیشنهادها : 1
وضعیت : بسته شده
میانگین پیشنهادها
1,000,000ریال
img
پیشنهادها : 1
وضعیت : بسته شده
میانگین پیشنهادها
340,000ریال
img
پیشنهادها : 1
وضعیت : بسته شده
میانگین پیشنهادها
200,000ریال
img
پیشنهادها : 1
وضعیت : بسته شده
میانگین پیشنهادها
500,000ریال
img
پیشنهادها : 1
وضعیت : بسته شده
میانگین پیشنهادها
500,000ریال
img

ترجمه و زیرنویس کردن سریال های ترکی به فارسی

ارسال شده توسط: مهدی
مهارت‌های مورد نیاز:
محل سکونت: ایران
پیشنهادها : 1
وضعیت : بسته شده
میانگین پیشنهادها
200,000ریال
img

ترجمه - موفقیت - فصل 35

ارسال شده توسط: پروژه های آنلاین
مهارت‌های مورد نیاز:
محل سکونت: ایران » تهران
پیشنهادها : 1
وضعیت : بسته شده
میانگین پیشنهادها
181,800ریال
img

ترجمه - موفقیت - فصل 34

ارسال شده توسط: پروژه های آنلاین
مهارت‌های مورد نیاز:
محل سکونت: ایران » تهران
پیشنهادها : 1
وضعیت : بسته شده
میانگین پیشنهادها
63,600ریال
img

ترجمه - موفقیت - فصل 33

ارسال شده توسط: پروژه های آنلاین
مهارت‌های مورد نیاز:
محل سکونت: ایران » تهران
پیشنهادها : 1
وضعیت : بسته شده
میانگین پیشنهادها
188,400ریال
img

ترجمه - موفقیت - فصل 32

ارسال شده توسط: پروژه های آنلاین
مهارت‌های مورد نیاز:
محل سکونت: ایران » تهران
پیشنهادها : 1
وضعیت : بسته شده
میانگین پیشنهادها
125,000ریال
img

ترجمه - موفقیت - فصل 31

ارسال شده توسط: پروژه های آنلاین
مهارت‌های مورد نیاز:
محل سکونت: ایران » تهران
پیشنهادها : 1
وضعیت : بسته شده
میانگین پیشنهادها
107,600ریال
img

ترجمه - موفقیت - فصل 30

ارسال شده توسط: پروژه های آنلاین
مهارت‌های مورد نیاز:
محل سکونت: ایران » تهران
پیشنهادها : 1
وضعیت : بسته شده
میانگین پیشنهادها
195,000ریال
img

ترجمه - موفقیت - فصل 29

ارسال شده توسط: پروژه های آنلاین
مهارت‌های مورد نیاز:
محل سکونت: ایران » تهران
پیشنهادها : 1
وضعیت : بسته شده
میانگین پیشنهادها
149,000ریال
img

ترجمه - موفقیت - فصل 28

ارسال شده توسط: پروژه های آنلاین
مهارت‌های مورد نیاز:
محل سکونت: ایران » تهران
پیشنهادها : 1
وضعیت : بسته شده
میانگین پیشنهادها
179,600ریال
img

ترجمه - موفقیت - فصل 27

ارسال شده توسط: پروژه های آنلاین
مهارت‌های مورد نیاز:
محل سکونت: ایران » تهران
پیشنهادها : 1
وضعیت : بسته شده
میانگین پیشنهادها
114,800ریال
img

ترجمه - موفقیت - فصل 26

ارسال شده توسط: پروژه های آنلاین
مهارت‌های مورد نیاز:
محل سکونت: ایران » تهران
پیشنهادها : 1
وضعیت : بسته شده
میانگین پیشنهادها
56,200ریال
img

ترجمه - موفقیت - فصل 25

ارسال شده توسط: پروژه های آنلاین
مهارت‌های مورد نیاز:
محل سکونت: ایران » تهران
پیشنهادها : 1
وضعیت : بسته شده
میانگین پیشنهادها
117,200ریال
img

ترجمه - موفقیت - فصل 24

ارسال شده توسط: پروژه های آنلاین
مهارت‌های مورد نیاز:
محل سکونت: ایران » تهران
پیشنهادها : 1
وضعیت : بسته شده
میانگین پیشنهادها
75,400ریال
img

ترجمه - موفقیت - فصل 23

ارسال شده توسط: پروژه های آنلاین
مهارت‌های مورد نیاز:
محل سکونت: ایران » تهران
پیشنهادها : 1
وضعیت : بسته شده
میانگین پیشنهادها
73,200ریال
img

ترجمه - موفقیت - فصل 22

ارسال شده توسط: پروژه های آنلاین
مهارت‌های مورد نیاز:
محل سکونت: ایران » تهران
پیشنهادها : 1
وضعیت : بسته شده
میانگین پیشنهادها
116,400ریال