جستجوی پروژه‌ها
 
فهرست پروژه‌ها
img

ترجمه متن مخابراتی- انگلیسی به فارسی

ارسال شده توسط: پروژه های آنلاین
محل سکونت: ایران » تهران
پیشنهادها : 2
وضعیت : بسته شده
میانگین پیشنهادها
500,000ریال
img

ترجمه - آخرین فناوریهای ترجمه

ارسال شده توسط: پروژه های آنلاین
مهارت‌های مورد نیاز:
محل سکونت: ایران » تهران
پیشنهادها : 1
وضعیت : بسته شده
میانگین پیشنهادها
121,000ریال
img

ترجمه و زیرنویس ( قسمت 22 )

ارسال شده توسط: مهدی
مهارت‌های مورد نیاز:
محل سکونت: ایران » تهران
پیشنهادها : 1
وضعیت : بسته شده
میانگین پیشنهادها
478,400ریال
img

ترجمه انگلیسی به فارسی (Difference between localization)

ارسال شده توسط: پروژه های آنلاین
مهارت‌های مورد نیاز:
محل سکونت: ایران » گیلان
پیشنهادها : 1
وضعیت : بسته شده
میانگین پیشنهادها
172,000ریال
img

ترجمه و زیرنویس ( قسمت 21 )

ارسال شده توسط: مهدی
مهارت‌های مورد نیاز:
محل سکونت: ایران » تهران
پیشنهادها : 1
وضعیت : بسته شده
میانگین پیشنهادها
470,000ریال
img

ترجمه و زیرنویس ( قسمت 20 )

ارسال شده توسط: مهدی
مهارت‌های مورد نیاز:
محل سکونت: ایران » تهران
پیشنهادها : 1
وضعیت : بسته شده
میانگین پیشنهادها
478,000ریال
img

ترجمه و زیرنویس ( قسمت 19 )

ارسال شده توسط: مهدی
مهارت‌های مورد نیاز:
محل سکونت: ایران » تهران
پیشنهادها : 1
وضعیت : بسته شده
میانگین پیشنهادها
495,000ریال
img

ترجمه و زیرنویس ( قسمت 18 )

ارسال شده توسط: مهدی
مهارت‌های مورد نیاز:
محل سکونت: ایران » تهران
پیشنهادها : 1
وضعیت : بسته شده
میانگین پیشنهادها
416,000ریال
img

انگلیسی به فارسی - 9500 کلمه

ارسال شده توسط: پروژه های آنلاین
مهارت‌های مورد نیاز:
محل سکونت: ایران » تهران
پیشنهادها : 1
وضعیت : بسته شده
میانگین پیشنهادها
1,980,000ریال
img

ترجمه فارکس

ارسال شده توسط: پروژه های آنلاین
مهارت‌های مورد نیاز:
محل سکونت: ایران » تهران
پیشنهادها : 1
وضعیت : بسته شده
میانگین پیشنهادها
550,000ریال
img

زیرنویس فارسی ( قسمت 16 + 17 )

ارسال شده توسط: مهدی
مهارت‌های مورد نیاز:
محل سکونت: ایران
پیشنهادها : 1
وضعیت : بسته شده
میانگین پیشنهادها
890,000ریال
img

ترجمه و زیرنویس ( قسمت پانزدهم )

ارسال شده توسط: مهدی
محل سکونت: ایران
پیشنهادها : 1
وضعیت : بسته شده
میانگین پیشنهادها
650,000ریال
img

ترجمه انگلیسی به فارسی - قرارداد شبکه 2

ارسال شده توسط: پروژه های آنلاین
مهارت‌های مورد نیاز:
محل سکونت: ایران » تهران
پیشنهادها : 2
وضعیت : بسته شده
میانگین پیشنهادها
360,000ریال
img

ترجمه انگلیسی به فارسی - قرارداد شبکه

ارسال شده توسط: پروژه های آنلاین
مهارت‌های مورد نیاز:
محل سکونت: ایران » تهران
پیشنهادها : 1
وضعیت : بسته شده
میانگین پیشنهادها
220,000ریال
img

ترجمه فارسی به انگلیسی - فرم پوشش خانه سبز

ارسال شده توسط: پروژه های آنلاین
مهارت‌های مورد نیاز:
محل سکونت: ایران » تهران
پیشنهادها : 1
وضعیت : بسته شده
میانگین پیشنهادها
200,000ریال
img
پیشنهادها : 1
وضعیت : بسته شده
میانگین پیشنهادها
890,000ریال
img

ترجمه و زیرنویس ( قسمت چهاردهم )

ارسال شده توسط: مهدی
مهارت‌های مورد نیاز:
محل سکونت: ایران
پیشنهادها : 1
وضعیت : بسته شده
میانگین پیشنهادها
500,000ریال
img
پیشنهادها : 1
وضعیت : بسته شده
میانگین پیشنهادها
2,000,000ریال
img

ترجمه فارسی به انگلیسی - پوشش اضافی 1

ارسال شده توسط: پروژه های آنلاین
مهارت‌های مورد نیاز:
محل سکونت: ایران » تهران
پیشنهادها : 3
وضعیت : بسته شده
میانگین پیشنهادها
883,333ریال
img

ترجمه فارسی به انگلیسی - پوشش اضافی 3

ارسال شده توسط: پروژه های آنلاین
مهارت‌های مورد نیاز:
محل سکونت: ایران » تهران
پیشنهادها : 1
وضعیت : بسته شده
میانگین پیشنهادها
430,000ریال